Педагог

Послове стручног сарадника педагога у ПУ,,Полетарац“ Оџаци обавља педагог Бојана Купусинац ,контакт: bkupusinac@yahoo.com ,025/5746-635  

ПРОГРАМ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА -ПЕДАГОГ
ЦИЉ
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ
– Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовноваспитног рада,
– Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
– Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,
– Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада,
– Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце и ученика,
– Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
– Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе,
– Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.