Историјат

Територија општине Оџаци простире се у западном делу Бачке надомак леве обале Дунава у девет насеља у којима живи око 30 000 становника насељених у Бачком Брестовцу, Бачком Грачацу, Богојеву, Дероњама, Каравукову, Лалићу, Оџацима, Раткову и Српском Милетићу.Прва организована брига о најмлађима у општини Оџаци почела је давне 1936. године у оквиру фабрике канапа и ужарије под првобитним називом ,,Дечји дом“ (KINDERHEIM),служио је да жене –раднице остављају децу док су на послу. Децу су чувале и неговале обучене неговатељице.

1944.године , организација АФЖ-а у Оџацима отворила је обданиште у коме је било смештено око 30 –оро деце палих бораца и сирочади.Обданиште се издржавало од добровољних прилога и прихода са приредби и доприноса који су уплаћивале чланице АФЖ-а Оџаци. 

 

 

У послератном периоду вртић је носио назив ,,Лола Рибар “ Оџаци.

Вртић је радио у просторијама фабричке зграде и обухватао је децу

предшколског и јасленог узраста.О деци је бринула медицинска сестра и фабричке раднице.Деца су у току боравка користила травњак, цветњак и базен за купање.Већим делом трошак боравка деце у вртићу сносила је фабрика ,,Итес Лола Рибар“ а мањим делом и родитељи.

У периоду од 1950.-1960.године интерес за смештај деце се повећавао па су отворена нова одељења како у Оџацима тако и у осталим местима општине.Ова одељења радила су тада у саставу основних школа.

1961.године вртић је постао самосталан , добио је своје име ,,Полетарац“ , своју праву и свог директора. 1977.године. Дечји вртић удружио се у радну организацију Центар за предшколско и основно васпитање и образовање ,, 22 октобар “ и организован је као ООУР.У септембру месецу ове године дечји вртић почео је са радом у новој згради у Оџацима у улици Ж.Зрењанина бб.У овом објекту први пут је организован целодневни боравак деце за узраст од седам месеци до поласка у школу за сву децу са територије општине Оџаци.

1990. дошло је до промена у организовању и вртић је постао самостална радна организација која послује као установа и обухвата девет места општине Оџаци док се рад одвија у десет објеката. 
2010 .године дошло је до промене назива Дечјег вртића,,Полетарац“ у Предшколску установу ,,Полетарац“ и проширивања делатности установе.Делатност установе проширена је на организацију и реализацију посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа а односи се на додатне услуге деци и родитељима кроз организацију различитих програма (едукативног и рекреативног карактера) и прославе дечјих рођендана.